Profesjonalne zabiegi, ekskluzywne kosmetyki oraz strefa relaksu to gwarancja ukojenia zarówno dla umysłu, jak i ciała.
Rezerwuj zabieg
Bel Mon Resort
Image Alt

Regulaminy

  /    /  Regulaminy
Ikona dekoracyjna

Regulaminy

Ogólne zasady korzystania z Berry Spa

1. Osoby przebywające na terenie Berry Spa zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji SPA oraz na stronie www.berryspa.pl.

 

2. Berry Spa – właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Spa. Rzeczy osobiste powinny zostać zabezpieczone poprzez ich zamknięcie w szafkach w przebieralni.

 

3. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Berry Spa – właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za urazy, utratę zdrowia bądź mienia, śmierć, powstałe na terenie Spa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.

 

4. Klient oświadcza, iż przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach aktywnych lub zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Gościom doradzamy, aby przed skorzystaniem ze Spa, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia. Szczególną uwagę proszę zwrócić w przypadku uczestnictwa w ćwiczeniach fizycznych oraz użytkowania urządzeń wykorzystujących ciepło i sauny.

 

5. Zakup biletu wstępu do strefy basenowo – saunowej lub/i zakup innych usług z oferty Berry Spa, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Berry Spa oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

6. Osoby przebywające na terenie Berry Spa zobowiązane są do skorzystania z szatni mieszczącej się za recepcją Berry Spa i Lili Hotel.

 

7. Godziny pracy Spa

Część zabiegowa otwarta jest codziennie w godzinach 9.00-21.00 za wyjątkiem niedziel i świąt.

Część saunowo – basenowa czynna jest codziennie od 9.00 do 21.00.

Goście Hotelu Lili:
Basen i strefa saun czynna jest codziennie od godziny 7.00 do godziny 23.00.
Część zabiegowa w niedziele i święta ustalana jest indywidualnie na recepcji obiektu.

Teren Spa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy. Ustalone godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie SPA, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref SPA może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.

 

8. Berry Spa zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego, zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności.

 

9. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom SPA zabrania się używania osobistych odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, kamer video, sprzętu stereo oraz telefonów komórkowych. Dotyczy to zarówno obszarów publicznych, takich jak: basen, sauny, szatnia oraz gabinety zabiegowe.

 

10. Cały obszar SPA jest strefą dla niepalących.

 

11. Na terenie Spa zabrania się:
• przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
• zachowań agresywnych, wulgarnych bądź niestosownych,
• sprzedaży i akwizycji,
• wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,
• zabrania się wynoszenia wyposażenia SPA poza jego teren.
W razie niezastosowania się do powyższych zakazów, na polecenie pracownika Berry Spa lub Ochrony Berry Spa osoba łamiąca zakaz będzie musiała opuścić SPA

 

12. Berry Spa w celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług świadczonych na terenie SPA i/lub wstępu na teren SPA

 

13. Na terenie Berry Spa zabronione jest prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Cistercium Sp. z o.o. Przez działalność konkurencyjną rozumie się odpłatne lub nieodpłatne wykonywanie czynności o profilu zbliżonym do usług świadczonych przez Cistercium Sp.zo.o. w szczególności w zakresie:
– odnowy biologicznej
– zabiegów relaksacyjnych, w tym masażu,
– indywidualnego i grupowego instruktażu fitness lub innego instruktażu sportowego.

 

14. Bez zgody Dyrektora Berry Spa zabronione jest prowadzenie na terenie Obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie. Bezwzględnie wzbronione jest polecanie i zachęcanie do korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług konkurencyjnych wobec Berry SPA świadczonych przez inne osoby, podmioty gospodarcze lub instytucje.

 

15. Prosimy o prowadzanie rozmów poziomem głosu, który umożliwi innym Gościom relaks, zarówno podczas zajęć grupowych, jak i zabiegów indywidualnych.

 

16. Prosimy o zwrot pobranych ręczników, szlafroków i koszyków z produktami do demakijażu do recepcji SPA.

 

17. Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane z szafek przed opuszczeniem terenu SPA. Szafki są sprawdzane codziennie po zamknięciu SPA. Jeżeli obsługa znajdzie przedmioty pozostawione w szafce, zostaną one przechowane w recepcji SPA przez 3 dni.

 

18. Goście SPA zobowiązani są do noszenia stosownego stroju podczas pobytu na jego terenie – mężczyźni kąpielówek, kobiety stroju jedno lub dwuczęściowego przylegającego do ciała bądź szlafroka.

 

19. W okresie zimowym osoby odwiedzające Spa proszone są o zmianę obuwia w szatni przy Recepcji SPA.

 

20. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie kierownika SPA.

 

21. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać dyrektorowi Bel Mon Resort. Książka skarg i wniosków znajduje się na recepcji.

 

22. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie przez kierownika SPA, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany w terminie 48 godzin.

 

23. Berry Spa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego regulaminu.

 

24. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.


Regulamin płatności w Berry Spa

1. Płatność za usługę świadczoną przez Berry Spa następuje po wykonaniu usługi, w recepcji SPA zgodnie z cenami obowiązującymi w aktualnym cenniku Berry Spa
2. Uiszczona opłata za niewykorzystane w terminie bilety wstępu, usługi oraz w przypadku wyproszenia Gościa z Obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi.
3. Istnieje możliwość bezpłatnej anulacji zabiegu do 24 godzin przed jego rozpoczęciem. Każdorazowa anulacja usługi po tym czasie, będzie wiązała się z zachowaniem wpłaconego zadatku, o którym mowa w ust. 4, przy czym w przypadku anulacji na 6 godzin przed planowaną wizytą, Berry Spa Bel Mon Resort zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa 100% wartości zabiegu.
4. W trakcie zapisu na określoną usługę, Berry Spa Bel Mon Resort ma prawo do pobrania 50% wartości danej usługi tytułem zadatku. Uiszczona kwota zostaje zaliczona na poczet ceny usługi.


Regulamin części zabiegowo fryzjerskiej Berry SPA

1. SPA jest strefą ciszy i odpoczynku, prosimy więc o stosowne i spokojne zachowanie, tak aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie w chwilach relaksu.
2. Osoby korzystające z części zabiegowej SPA mają obowiązek wypełnić przed pierwszą wizytą kartę klienta dostępną w recepcji Berry Spa/Lili Hotel. W tym celu prosimy o przybycie do recepcji Berry Spa/Lili Hotel 15 minut przed godziną pierwszego zabiegu.
3. Przystąpienie do zabiegu jest równoważne z oświadczeniem, iż nie posiadają Państwo przeciwskazań do jego wykonania.
4. Z zabiegów mogą korzystać osoby niepełnoletnie:
– do 16 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna oraz w obecności prawnego opiekuna
– od 16 do 18 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna, podpis należy złożyć osobiście w recepcji SPA
5. Pracownicy Berry Spa są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z niestosownym zachowaniem Gościa (np. propozycje seksualne, agresja itp.) nie zwracając jego kosztów.
6. W trosce o Państwa komfort oraz zdrowie prosimy unikać obfitych posiłków na godzinę przed planowanym zabiegiem.
7. Prosimy korzystać z uroków basenu oraz saun i łaźni przed zabiegiem bądź masażem, nigdy od razu po, gdyż może to mieć szkodliwy wpływ na Państwa zdrowie i skórę.
8. Spóźnienie na zabieg lub masaż spowoduje jego skrócenie, nie zmieniając jego ceny.


Masaże i zabiegi na ciało

1. Prosimy o przybycie 15 min przed planowaną godziną zabiegu.
2. Do masażu, zabiegu obejmującego całe ciało należy przygotować się w następujący sposób: wziąć prysznic w szatni SPA oraz w przypadku kobiet wykonać demakijaż twarzy, założyć przygotowaną bieliznę jednorazową, szlafrok oraz klapki. Wszystkie te akcesoria Goście korzystający z usług Berry Spa otrzymają na racepcji SPA/ w szatni Berry Spa.
3. Berry Spa zastrzega sobie prawo aby osoby przychodzące na zabieg nago poprosić o założenie jednorazowej bielizny SPA, w innym przypadku możemy odmówić wykonania masażu bądź zabiegu.
4. W ofercie Berry Spa nie figurują masaże erotyczne. Oznacza to, że masaż całego ciała NIE obejmuje genitaliów ani męskich, ani żeńskich.


Zabiegi pielęgnacji twarzy oraz zabiegi kosmetyczne dodatkowe

1. Prosimy o przybycie 15 min przed planowaną godziną zabiegu.
2. W zabiegach pielęgnacyjnych twarzy terapeuta wykona demakijaż w gabinecie zabiegowym.
3. Prosimy o szczególne przestrzeganie zaleceń terapeuty dotyczące zachowań po wykonanym zabiegu, aby mogli się Państwo cieszyć jego kompletnym efektem.

 

Fryzjerstwo
1. Prosimy o przybycie 15 min przed planowaną godziną zabiegu.
2.
 Do upięć włosów nie wykonujemy mycia włosów.
3.
 Przed upięciem umyć włosy dzień przed i wysuszyć wszystkie włosy suszarką.
4.
 Przed koloryzacją pamiętaj, żeby nie przychodzić w świeżo umytych włosach.
5.
 Przed koloryzacją nie wykonuj olejowania włosów.
6.
 Do zabiegów koloryzacji nie doliczamy usługi strzyżenia włosów.
7.
 Jeśli zdecydujesz się na komplet (koloryzacja + strzyżenie) to cena strzyżenia włosów jest o mniejsza od ceny wyjściowej, natomiast trzeba wcześniej o tym uprzedzić recepcję.
8.
 Przed umówieniem wizyty prosimy o poinformowanie recepcji o długości Twoich włosów. Jeżeli nie jesteś pewna jakiej długości masz włosy zapoznaj się z rysunkiem poniżej.
9.
 Za odrost przyjmuje się kolor naturalny do 3 cm.
10.
 Fryzjerzy nie ponoszą odpowiedzialności za dobra materialne gości.
11.
 Przed wykonaniem usługi należy wpłacić zadatek w wysokości :
 –
strzyżenia wszelkiego rodzaju i modelowanie: 50% wartości usługi
 –
koloryzacje : 100 zł
 –
upięcie i pielęgnacja : 50zł
 –
upięcie i koloryzacja (w 1 usłudze) : 100 zł
12.
 Prosimy o szczególne przestrzeganie zaleceń stylisty po wykonanym zabiegu, aby
mogli się Państwo cieszyć jego kompletnym efektem

 

wlosy_regulamin

Reklamacje

 1. Każda reklamacja powinna zostać złożona pisemnie z własnoręcznie złożonym podpisem w Recepcji Berry Spa, przy ul. Stalowej 1 w Rybniku.
 2. Możliwe jest także złożenie reklamacji mailowo jako skan pisma zawierający własnoręczny podpis.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać uzasadnienie i zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Regulamin basenu

1. Berry SPA wraz z strefą basenowo-saunową jest czynna codziennie w godzinach od 9.00 do 21.00
2. Goście uiszczają opłatę przed wejściem do stefy basenowej zgodnie z aktualnym cennikiem.
3. Część basenowo- saunowa jest bezpłatna dla Gości Hotelu Lili oraz dla Klientów indywidualnych przy realizacji zabiegów powyżej 350 zł ( trzysta pięćdziesiąt złotych ) za wyjątkiem zabiegów dotyczących modelowania sylwetki oraz zabiegów z użyciem sprzętów hightech.
W innym przypadku basen jest płatny zgodnie z aktualnym cennikiem.
4. Przy zakupie biletu wstępu do strefy basenowo – saunowej w recepcji Berry Spa, Goście otrzymują zegarki służące do zamknięcia szafek w szatni Berry Spa. Przy wyjściu zegarek należy zwrócić. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zegarka Cistercium sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa opłatą w wysokości 200zł.
5. Przed wejściem na teren basenu należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem.
6. Na basenie obowiązuje zakaz biegania oraz skakania do wody.
7. Goście indywidualni proszeni są o opuszczenie stefy basenowej z saunami do godziny 20.45.
Goście Hotelu Lili proszeni są o opuszczenie strefy basenowej z saunami najpóźniej do 22.45
8. Zmiana ubrania na strój basenowy następuje w szatni Berry Spa.
9. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia pływalni. Strój kąpielowy kobiet powinien być jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała, mężczyzn obowiązują kąpielówki przylegające do ciała.
10. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
11. Rodzice dzieci do lat 3 zobowiązani są do zaopatrzenia swoich dzieci w ochronne pielucho – majtki do pływania. Pieluchy dostępne są w recepcji SPA.
12. Dzieci do lat 7 i dzieci nie umiejące pływać mogą korzystać z basenu tylko pod opieka osób dorosłych – obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki.
13. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z basenu tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
14. Leżakowanie możliwe jest jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
15. Korzystanie z atrakcji basenowych (masażery, jacuzzi, sauny, lodopad) jest dozwolone, bez ograniczeń, w cenie biletu wstępu, na własną odpowiedzialność.
16. Cistercium Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone na teren SPA lub do strefy basenowo – saunowej okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. W przypadku okularów prosimy zadbać by były założone w sposób uniemożliwiający ich spadanie.
17. Na terenie basenu zabrania się :
• wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, których zasady używania nie są zgodne z zasadami funkcjonowania pływalni
• niszczenia wyposażenia
• zanieczyszczania wody basenowej
• stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających
• używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż przeznaczony
• wchodzenia na balustrady, murki oraz inne urządzenia stanowiące integralną część wyposażenia pływalni.

17. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
18. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybice, brodawki, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
19. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu pracownikowi Berry Spa lub bezpośrednio na recepcji SPA.
20. W przypadku zagubienia, zanieczyszczenia lub zniszczenia przedmiotów bądź urządzeń stanowiących wyposażenie Berry Spa lub Lili Hotel, Goście zobowiązani są do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania ustalana jest każdorazowo, indywidualnie szacując straty. Decyzję o wysokości odszkodowania podejmuje Dyrektor Bel Mon Resort.
21. Kierownictwo Bel Mon Resort ma prawo czasowo ograniczyć wstęp na basen hotelowy w przypadku przekroczenia maksymalnej ilości osób. W takiej sytuacji pierwszeństwo do skorzystania z niego mają Goście Lili Hotel. Maksymalna ilość gości korzystających z kąpieli w basenie w jednym czasie wynosi 12.
22. Kierownictwo Berry SPA ma prawo czasowo ograniczyć wstęp do strefy basenowo – saunowej w trakcie prac konserwacyjnych.
23. Grupy zorganizowane powyżej 6 osób powinny wcześniej zgłosić chęć skorzystania z basenu w recepcji Berry Spa ze względu na ograniczoną ilość miejsc w niecce basenowej.
24. Wszystkie osoby znajdujące się na basenie muszą niezwłocznie podporządkować się nadawanym komunikatom lub sygnałom ostrzegawczym i informacyjnym.
25. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin korzystania z saun oraz łaźni parowej Berry Spa

1. Przed skorzystaniem z sauny lub łaźni parowej należy zapoznać się z przeciwwskazaniami i zaleceniami do ich stosowania dostępnymi na recepcji SPA. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy w Państwa stanie zdrowia można korzystać z tego typu seansów, należy skonsultować się ze swoim lekarzem. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zalecenia Cistercium Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne skutki dla Państwa zdrowia.
2. Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania instrukcji korzystania z sauny oraz łaźni parowej znajdujących się zarówno w recepcji SPA jak i przy wejściu do saun.
3. Prawo do samodzielnego korzystania z sauny i łaźni mają Goście, którzy ukończyli 18 rok życia.
4. Dzieci i osoby do 18 roku życia mogą korzystać z sauny i łaźni tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Sauna i łaźnia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabiny sauny, łaźni oraz natrysków.
6. Obsługa Berry Spa ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny i łaźni w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z sauny lub łaźni przez Gości.
7. Konieczne jest umycie ciała i zdezynfekowanie stóp przed każdym wejściem do sauny lub łaźni.
8. Zabrania się wnoszenia do sauny i łaźni ostrych przedmiotów, szklanych naczyń, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych oraz spożywania alkoholu czy posiłków.
9. Przed wejściem do sauny i łaźni należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
10. Zaleca się przed wejściem do sauny oraz łaźni zdjęcie szkieł kontaktowych i okularów.
11. Podczas pobytu w saunach i łaźni Gość jest zobowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania. Zwracamy uwagę, że sauny są strefą bez tekstylną. Prosimy o noszenie ręcznika lub prześcieradła wykonanego z bawełny, bądź innego materiału pochodzenia naturalnego (lnu) podczas korzystania z saun, aby zapewnić higienę, kulturę poprawnego saunowania oraz ochronić powierzchnie przed zabarwieniami. lub okrycie ciała ręcznikiem podczas korzystania z wyżej wymienionych. W innym przypadku Berry Spa zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gościa bez zwrotu kosztów pobytu w części saunowo – basenowej SPA.
12. W kabinie sauny i łaźni zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo – eterycznych i innych środków.
13. Podczas korzystania z sauny suchej zabrania się opierania ciała o piec grzewczy i jego konstrukcję. Zachowanie takie grozi poważnym poparzeniem.
14. W trakcie korzystania z łaźni parowej zabrania się zbliżania oraz opierania nóg o urządzenie emitujące parę.
15. Berry Spa zastrzega sobie prawo do wyłączenia sauny z ogólnego użytku na czas indywidualnej rezerwacji lub prac konserwacyjnych. W takim przypadku będą Państwo poproszeni o skorzystanie z pozostałych saun.
16. W razie spadku samopoczucia należy niezwłocznie opuścić saunę lub łaźnię, napić się wody, wypocząć w stefie relaksu lub poinformować o tym recepcję Berry Spa.
17. O każdej sytuacji zagrażającej Państwa bezpieczeństwu w saunie lub jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić recepcję Berry Spa.
18. Przestrzeganie regulaminu pozwoli na prawidłową realizację programu oraz zachowanie przyjemnej relaksującej atmosfery. Przestrzeganie regulaminu jest konieczne tak by czas spędzony w naszych saunach i łaźni był dla Państwa bezpieczny.

Regulamin korzystania z siłowni

1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.
2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia – usterki należy zgłaszać pracownikom recepcji Berry SPA
3. Siłownia jest ogólnie dostępna, otwarta od poniedziałku do niedzieli od godziny 700 do godziny 2300.
4. Siłownia udostępniona jest nieodpłatnie dla Gości hotelu.
5. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
7. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
8. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
9. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
10. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.
11. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napoi alkoholowych jak również palenia wyrobów tytoniowych.
12. Na terenie siłowni nie można zachowywać się głośno, nieprzyzwoicie, używać wulgaryzmów.
13. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, osoba, która taką szkodę wyrządziła poniesie odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.
14. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.
15. Za rzeczy wniesione na teren siłowni przez osoby ćwiczące, w tym przedmioty wartościowe, hotel nie odpowiada.
16. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do recepcji hotelowej.

Instrukcja korzystania z sauny- wskazania i przeciwskazania

Wskazania i przeciwskazania 

 

Sauna to najlepszy sposób na regenerację sił i odprężenie ciała. Regularne przebywanie w saunie wzmacnia odporność organizmu, pomaga oczyścić ciało ze szkodliwych substancji, poprawia przemianę materii i wspomaga odpowiednie działanie układu krążenia.
Są jednak sytuację w których bezwzględnie korzystanie z sauny jest zabronione:
• menstruacja,
• ciąża,
• kamica nerkowa.
• padaczka.
• choroby reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym,
• choroby pulmonologiczne: infekcje: przeziębienie, gruźlica, ostry stan astmatyczny,
• choroby kardiologiczne: niewydolność serca, krążenia i choroba wieńcowa i inne,
• choroby serca i nadciśnienie: wszystkie choroby serca przebiegające ze wzrostem oporu płucnego, zmiany degeneracyjne mięśnia sercowego ze współistniejącą dusznicą bolesną (najlepiej korzystać po konsultacji z lekarzem),
• inne: ostre i podostre stany zapalne, wrzody, guzy, ogniska zakażenia (np. przy bólu zęba), choroby -weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem).

 

Korzystanie z saun:

 

Sauna sucha:
• Rozpocznij od umycia ciała pod prysznicem, a następnie dokładnie wytrzyj się.
• Wejdź do sauny, usiądź lub połóż się na ręczniku.
• Kąpiel w saunie rozpocznij siadając na dolnej ławce, po kilku minutach przesiądź się na górną.
• Czas przebywania zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny (sugerowany czas około 15 minut).
• Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało zaczynając od stóp w kierunku serca.
• Po schłodzeniu odpocznij na leżaku i uzupełnij poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.
• Ponownie z sauny skorzystaj za dwa, trzy dni.

Uwagi:
• Przed korzystaniem z sauny skonsultuj się z lekarzem.
• Nie korzystaj z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu.
• Usiądź na suchym ręczniku.

 

Sauna parowa:
• Rozpocznij od umycia ciała pod prysznicem.
• Wejdź do łaźni, usiądź lub połóż się na ręczniku.
• Czas przebywania zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z łaźni (sugerowany czas ok. 20 minut).
• Po wyjściu z łaźni należy schłodzić ciało rozpoczynając od stóp w kierunku serca.
• Po schłodzeniu zaleca się odpoczynek na leżaku i uzupełnienie poziomu płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.
• Po kąpieli wskazany jest delikatny masaż ciała.

Uwagi:
• Przed korzystaniem z sauny skonsultuj się z lekarzem.
• Nie korzystaj z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu.
• Usiądź na suchym ręczniku.
• Dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać w saunie tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

Ikona dekoracyjna

Informatory

Informator nr 1 - Negatywne skutki epilacji laserowej

Negatywne skutki epilacji laserowej

Jak po każdym zabiegu – mogą pojawić się powikłania po epilacji laserowej. Zazwyczaj dochodzi do nich bardzo rzadko, ale trzeba mieć świadomość, że mogą wystąpić. Jeśli mają miejsce, to często nie są poważne i nie należy się ich obawiać. Należy wziąć pod uwagę, że każda skóra inaczej reaguje na światło lasera i na jego wiązkę.

Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej kosmetolog przeprowadza tzw. próbę laserową. Pozwala ona sprawdzić, jak skóra reaguje na laser i jaki próg bólu wykazuje pacjent. Zatem podczas docelowych zabiegów nie powinno dojść do niebezpiecznych sytuacji. Nie zmienia to faktu, że z racji działania narzędzia i jego przeznaczenia (wypalanie mieszka włosowego, który znajduje się w głębokich warstwach skóry) mogą pojawić się pewne, zazwyczaj mało bolesne powikłania.

 

Skutki uboczne depilacji laserowej

Jak konkretnie mogą wyglądać negatywne efekty epilacji laserowej? Najczęstszym skutkiem zabiegu jest lekkie zaczerwienienie i mało odczuwalne pieczenie skóry. To zupełnie normalne zjawisko i nie warto panikować. Wówczas najlepiej zastosować kosmetyki nawilżające i inne produkty, które mogą przynieść ulgę.

W Berry Spa mogą Państwo zakupić odpowiednie specyfiki, które pomogą skórze szybko dojść do siebie. Dolegliwości w postaci pieczenia czy zaczerwienienia zazwyczaj mijają błyskawicznie – u wielu pacjentów już tego samego dnia, u innych – maksymalnie po kilku dniach.

 

Zminimalizuj ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych

Unikniesz większości negatywnych skutków stosując się do zaleceń kosmetologa przed i po zabiegu. Istotna jest również konsultacja ze specjalistą przed odbyciem serii zabiegów. Podczas takiej wizyty najważniejsze jest to, aby wykluczyć potencjalne przeciwwskazania, które mogą sprawić, że zabieg depilacji laserowej okaże się groźny.

Przed każdą serią zabiegów depilacji laserowej konieczne jest spotkanie z kosmetologiem. Taka wizyta w Berry Spa jest całkowicie bezpłatna. Spotkanie można umówić na stronie internetowej, telefonicznie lub mailowo. Wsparcie ze strony specjalisty jest niezmiernie istotne ze względów bezpieczeństwa. Tego kroku nie można pominąć. Zarówno kosmetolodzy jak i nasza wykwalifikowana kadra recepcyjna mają za zadanie wyjaśnić, jak powinien przebiegać cały proces, aby seria zabiegów była bezpieczna i nie wywoływała powikłań.

To doskonały moment na zadanie pytań specjaliście. W Berry Spa przeprowadzany jest także wywiad medyczny, uwzględniający ewentualne przeciwwskazania do zabiegu. Do tych zaliczamy między innymi ciążę i okres laktacji, przyjmowanie leków światłouczulających oraz przebyte nowotwory. Dlatego podczas rozmowy ze specjalistą oraz wypełnianiu wywiadu w systemie Bel Mon Resort należy być w stu procentach szczerym.

Nasz personel dokładnie wytłumaczy, na czym polega metoda depilacji laserowej i uprzedzi, jak należy zachowywać się przed zabiegiem (na kilka tygodni i tuż przed wizytą). Przed zabiegiem należy odstawić leki i zioła światłouczulające oraz zrezygnować z opalania. Opalona skóra może bowiem blokować przedostanie się światła lasera do mieszka włosowego. W tej sytuacji zabieg depilacji nie powiedzie się, a skóra ulegnie poparzeniu.

Tuż przed wizytą w gabinecie skórę trzeba dokładnie oczyścić oraz nie wolno nakładać na nią żadnych specyfików, takich jak kremy, balsamy czy dezodoranty. A co po zabiegu i między zabiegami? Na pewno nie należy się opalać, korzystać z sauny i basenu. Skóra po depilacji może być lekko podrażniona, więc ważne jest to, by traktować ją bardzo delikatnie – nie trzeć mocno ręcznikiem oraz stosować mocno nawilżające produkty kosmetyczne.

Pracownicy Berry Spa podkreślają, że jeżeli pacjent zastosuje się do zaleceń laseroterapeuty, to szansa na to, że po epilacji pojawią się jakiekolwiek powikłania, są bardzo nikłe.

 

Przeciwwskazania do zabiegu depilacji laserowej

Głównym przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciąża oraz występowanie chorób nowotworowych. Okres remisji, po którym bezpiecznie można wykonywać zabieg to średnio około 5 lat – po uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Osoby zażywające leki światłouczulające/hormonalne (witamina A – retinoidy, izotretyonina)powinny zachować odstęp od 1 miesiąca do nawet 6 miesięcy (w przypadku izotretyoniny) pomiędzy zakończeniem kuracji lekami, a rozpoczęciem zabiegów depilacji laserowej. Nie wykonuje się także zabiegów depilacji laserowej w trakcie kuracji antybiotykami. Wszelkie schorzenia skóry, takie jak łuszczycabielactwo, przerwanie ciągłości naskórka stanowią przeciwwskazanie do zabiegu. Osoby borykające się z problemem wrastania włosów i objawami, które temu towarzyszą tj. obrzęk, zaczerwienienie, podrażnienia, stany zapalne mogą bez obaw korzystać z zabiegów depilacji laserowej. Jest to jedna z metod, która wykazuje bardzo dużą skuteczność w walce z tym schorzeniem! Pacjenci z potwierdzoną diagnozą padaczki nie powinny korzystać z zabiegów depilacji laserowej, jednak odpowiednia edukacja pacjenta oraz osoby wykonującej zabieg może pozwolić na bezpieczne wykonanie zabiegu. Zażywanie wszelkich środków nadwrażliwych na światło, np. dziurawiec lub nagietek na okres 7 dni wyeliminuje nas z możliwości skorzystania z zabiegu. W związku z tym, że wiązka lasera oddziałuje niszcząco na barwnik włosa – melaninę, w przypadku opalonej skóry, gdzie jest zwiększona ilość barwnika NIE NALEŻY wykonywać depilacji laserowej. Dodatkowo wiązka lasera utrzymuje się w naszej skórze około 2 tygodnie po wykonanym zabiegu, co oznacza, że NIE WOLNO wystawiać obszarów poddanych zabiegowi na promieniowanie słoneczne przez 4 tygodnie od wizyty w salonie. Nie przestrzeganie zaleceń może skutkować poparzeniami skóry lub powstaniem długotrwałych przebarwień.


Przeciwwskazania bezwzględne:

 • choroby nowotworowe
 • wszczepiony defibrylator lub stymulator serca
 • metalowe implanty
 • cukrzyca
 • przewlekłe choroby skóry, np. bielactwo, łuszczyca, rybia łuska
 • zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi
 • nadwrażliwość na światło
 • tendencje do powstawania przebarwień lub bliznowców
 • włosy rude, siwe, blond – stanowią przeciwwskazanie w miejscu zabiegu ze względu na brak melaniny w mieszku włosowym (brak lub bardzo mała skuteczność zabiegu)

Przeciwwskazania względne (czasowe):

 • ciąża i okres karmienia piersią
 • opalenizna
 • aktywne infekcje skóry
 • przyjmowanie leków antydepresyjnych, psychotropowych, sterydów
 • zażywanie antybiotyków z grupy tetracyklin
 • dermabrazja laserowa wykonana w ciągu ostatnich trzech miesięcy na powierzchni depilacji
 • niektóre zabiegi dermokosmetyczne i chirurgiczne
 • zdjęcia rentgenowskie na 1 tydzień przed zabiegiem
 • miesiączka w pierwszych 3 dniach cyklu (przy największym plamieniu)
 • spożywanie alkoholu (24 godziny przed zabiegiem)
 • epilepsja

Przed pierwszy zabiegiem depilacji laserowej w Berry spa warto umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której kosmetolog przeprowadzi wywiad medyczny, odpowie na wszelkie pytania, opowie jak się przygotować do zabiegu depilacji laserowej oraz przeprowadzi próbę laserową.

Aktualne parametry wody w basenach

INFORMACJE O STANIE WODY W BASENACH
NIECKA BASENOWA NIECKA JACUZZI BASEN SCHŁADZAJĄCY
Temperatura 29°C 35°C 18°C
PH 6,61 6,7 6,54
Chlor wolny: 0,51 0,54 0,77