Profesionální ošetření, exkluzivní kosmetika a relaxační zóna jsou zárukou zklidnění jak mysli, tak i těla.
Rezerwuj zabieg
Bel Mon Resort
Image Alt

Zásady ochrany osobních údajů

1. Tyto zásady ochrany osobních údajů definují pravidla zpracovávání a ochrany osobních údajů předaných uživateli v souvislosti s využíváním služeb nabízených webovými stránkami (dále jako: stránky).

2. V rámci péče o bezpečnost svěřených osobních údajů správce jedná na základě interních postupů a doporučení, v souladu s příslušnými právními předpisy z oblasti ochrany osobních údajů, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

3. Správce vyvíjí náležitou péči směrující k ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, především zajišťuje, že jsou osobní údaje:
a. zpracovávány v souladu se zákonem;
b. shromažďovány pro uvedené, se zákonem se shodující cíle a nejsou vystaveny dalšímu zpracování, které by se s těmito cíli neslučovalo;
c. odborně správné a adekvátní ve vztahu k účelům, pro něž jsou zpracovávány;
d. uchovávány v podobě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, pouze po dobu nutnou k dosažení cíle zpracování.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného uživatelem stránek a v případech, kdy předpisy platného práva opravňují správce k zpracovávání osobních údajů.

5. Správce zpracovává uživatelem stránek dobrovolně uvedené osobní údaje pouze za účelem: poskytnutí odpovědí na dotazy uživatelů odesílané s využitím kontaktního formuláře, v následujícím rozsahu:
a. jméno a příjmení
b. e-mailová adresa
c. telefonní číslo

6. Osobní údaje uživatelů stránek nejsou prodávány ani zpřístupňovány třetím osobám a podléhají profilování, tedy automatizovaném zpracovávání za účelem provedení hodnocení a stanovení osobních rysů nebo potřeb uživatelů.

7. Do správcem zpracovávaných údajů má právo nahlédnout uživatel stránek, který je předal. Uživatel má také právo na úpravu těchto údajů, požadovat jejich předání jinému subjektu a omezení nebo ukončení zpracovávání svých osobních údajů a to kdykoliv. Kdykoliv také může uživatel odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováváním svých údajů a požadovat odstranění svých osobních údajů ze stránek.

8. Pro účel výkonu svých práv uvedených v bodě 8 výše je uživatel stránek povinen kontaktovat správce s využitím stejné e-mailové adresy nebo telefonního čísla předaného stránkám, s jejichž pomocí kontaktujte adresu objektu.

9. Správce realizuje funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následovně:
a. dobrovolným uvedením informací ve formuláři,
b. shromažďováním souborů „cookies“

10. Při první návštěvě na stránkách je uživatel informován o používání souborů cookies. Setrváním na stránkách uživatel akceptuje používání běžných souborů cookies na webových stránkách. Pokud uživatel nezmění nastavení prohlížeče, rovná se to vyjádření souhlasu s používáním souborů „cookies“.

11. Instalace souborů „cookies“ je nezbytná pro správné poskytování služeb na stránkách. V souborech „cookies“ se nacházejí informace nezbytné pro správné fungování webových stránek, především těch vyžadujících autorizaci. Uživatel může kdykoliv změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby byly soubory cookies přijímány nebo odmítány, nebo tak, by byl uživatel upozorňován o neumisťování těchto souborů na svém počítači.

12. V rámci webových stránek se používají následující druhy souborů „cookies“
a. dočasné – zůstávají v prohlížeči do okamžiku jeho zavření nebo odhlášení se z webové stránky, na níž byly umístěny,
b. trvalé – zůstávají v internetovém prohlížeči zařízení do doby jejich odstranění uživatelem nebo po předem stanovený čas definovaný v parametrech souboru cookies.

13. Na stránkách se mohou objevit odkazy na jiné webové stránky, které fungují na stránkách nezávisle a nejsou nimi nijak dozorovány. Tyto stránky mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a obchodní podmínky, s nimiž se doporučujeme pozorně seznámit.

14. Správce si vyhrazuje právo na změnu v zásadách ochrany osobních údajů stránek, což může být způsobeno rozvojem internetové technologie, případě změnou zákona v oblasti ochrany osobních údajů a rozvojem stránek. O veškerých změnách budeme uživatele informovat viditelně a srozumitelně.

Firemní údaje/company details

CISTERCIUM Sp. z o.o.
ul. Stodolska 25g
44-292 Zwonowice
NIP (DIČ): 642 322 82 80